Қазақша Русский English
На главную
Контактная информация
Карта сайта

Голосование

Довольны ли Вы деятельностью депутатов 6 созыва?

  • Да, полностью
  • Частично, но приемлемо
  • Не полностью
  • Не доволен
ПнВтСрЧтПтСбВс

Отчет секретаря Саранского городского маслихата за 2016 год

 

Отчет Секретаря Саранского городского маслихата Бекбанова Р. Т.

2016 жыл ел өміріндегі елеулі оқиғаларға, қоғамдық – саяси өзгерістерге толы жыл болды деуге болады. Олардың ішінде ең басты оқиға  - ол әрине, жақында ғана өткізген Тәуелсіздігіміздің жемісті 25 жылдық мерекесі. Тәуелсіз, егемен мемлекет ретінде Қазақстанның 25 жылдығы бұрын - соңды болмаған, тарихта ең биік көтерілген шыңы. Бұл – ең алғаш мемлекет ретінде отау тігіп, әлемге өзін паш еткен мереке, есеп жетпес қуаныш. Осы қысқа мерзімде Қазақстан өзінің ерекше даму моделін таңдап, әлемдегі бейбітшілік пен бірліктің бірден-бір үлгісі бола білді, халықаралық қауымдастықтың белді мүшесіне айналды.
Түңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішүлы Назарбаев атап көрсеткендей: «Тәуелсіздік - тұрақты және қауіпсіз келешекке деген зор сенім». Осымен қатар еліміз халықаралық саясатта бірқатар тың идеяларды ұсынып, әлемнің дамуына зор үлесін қосып келеді. Беделді халықаралық ұйымдардағы табысты төрағалымен  жаһандық және аймақтық мәселелерді шешудегі тың бастамалары халықаралық қоғамдастықтың көңіл бөліп, жетекші мемлекеттердің кеңесуіне, санасуына әкелуде.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 19 бабы негізінде, Саран қалалық мәслихатының хатшысы ретінде, қолданыстағы заң талаптарына, мәслихат Регламентіне сәйкес жыл сайын Саран қалалық мәслихатының жұмысы туралы есеп беремін.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қа¬зақ¬стан - 2050» стратегиясы: дамыған мемлекеттің жаңа саяси курсы» Жолдауын, «Ұлт жоспары – Қазақстандық арманға бастайтын жол» бағдарламасын, және басқа бағдарламалық құжаттарды іске асыруға байланысты мәселелер мәслихат депутаттарының жұмысындағы басты бағыты болып қала береді.. Депутаттық корпус пен әкімдік қызметтердің алдында қауырт және уақытында шешілетін мәселелер тұр, ол әрине Саран қаласы мен Ақтас кенті тұрғындарының әл - ауқатын, тұрмыс-тіршілігін жақсарту.
 

                   Уважаемые участники сессии!
Как вы знаете, 20 марта 2016 года состоялись выборы депутатов маслихата 6 созыва, было избрано 13 депутатов Саранского городского маслихата.
Депутатский корпус нового созыва уже в первые месяцы его работы показал высокий уровень профессиональной подготовки, социальной активности и творческого потенциала. Немаловажную роль в этом сыграло сочетание опыта депутатов прежних  созывов и творческой активности вновь избранных.  
Свою деятельность городской маслихат осуществляет на основе Конституции Республики Казахстан, Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Регламента городского маслихата, перспективного и текущих Планов работы. Мы работаем в тесном взаимодействии с аппаратом акима города, Общественным советом, созданного в рамках реализации Плана нации  «100 конкретных шагов по реализации  пяти институциональных реформ», общественными организациями, партией «Нур Отан», Местной полицейской службы.
Следует отметить, что депутаты городского маслихата имеют тесную связь с депутатами Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В июле 2016 года  состоялась  встреча депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Кожахметова А. Т. и Мусина К. С. с депутатами Саранского городского маслихата, которые прошли в продуктивном  диалоговом  режиме.
Как известно, основной формой деятельности городского маслихата являются сессии. С начала созыва было проведено 9 сессий. На них было рассмотрено порядка  110 вопросов, в том числе, более 50 - основных. Приоритетными являются вопросы: утверждение и исполнение городского бюджета, программа социально – экономического развития города и перспективы развития жилищно – коммунального  хозяйства.
Следует отметить, что в соответствии с Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» особое внимание уделялось своевременному обеспечению депутатов необходимой информацией, проектами решений. К тому же в последнее время активно используются возможности новых информационных технологий.
Представляя волю населения, депутаты участвуют в работе не только сессий, но и постоянных комиссий.
1. Так, постоянной комиссией по вопросам коммунального хозяйства, промышленности, развитию предпринимательства, экологии и земельным отношениям (председатель Ахмадуллин Дамир Абрикович) обсуждались вопросы прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов и подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов, благоустройства и санитарной очистки города Сарани и поселка Актас, выполнения депутатских запросов. Депутатами рассмотрены вопросы, касающиеся грейдирования дорог, благоустройства внутридворовых территорий, освещения. Был заслушан отчет исполняющего обязанности руководителя ТОО «Абаттандыру».
2. Постоянной комиссией по вопросам законности, охране прав граждан, правопорядку и развитию социальной сферы (председатель Абзалиева Корлан Жамсаповна) рассмотрен ряд профильных вопросов. Среди них, отчет руководителя Местной полицейской службы органов внутренних дел по обеспечению правопорядка на территории города, отчет руководителя государственного учреждения ГУ  «Отдел культуры и развития языков города Сарани», работа неправительственных организаций,  состояние информационной политики в городе Сарани.
3. На заседаниях постоянной комиссии по бюджету, планированию и экономике (председатель Сатова Калима Кусаиновна) рассмотрено в текущем году 5 уточнений городского бюджета.
На основании статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и в соответствии со статьей 130 Бюджетного кодеска РК было всесторонне рассмотрено заключение ГУ «Ревизионная комиссия по Карагандинской области», которое содержало обьективную оценку работы исполнительных органов города по эффективному и целевому использованию бюджетных средств.
Такой подход к делу позволил обратить внимание руководства города, всех заинтересованных ведомств и уполномоченных органов на имеющиеся недостатки и упущения, определить перспективы для совершенствования  работы.
Комиссии осуществляли свою деятельность в соответствии планами работы маслихата по вопросам, относящимся к их компетенции.
Кроме работы в постоянных комиссиях, депутаты активно взаимодействуют с избирателями своих округов, ведется постоянная работа по приему граждан. Разработан график приема, который ежеквартально публикуется в газете «Саран газеті», также он размещен на информационном портале Саранского городского маслихата.
На основании Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан» депутаты осуществляют свою деятельность через депутатские запросы и обращения. Все наши депутаты являются руководителями производственных структур, и, по роду своей работы, ежедневно решают проблемы  населения, будь то вопросы личного или общественного характера. Таким образом, депутатская деятельность в определенной степени переплетается с профессиональной, усиливая возможностями депутатских полномочий.
Если говорить подробнее, то анализ поступивших обращений показывает, что, в основном, жителей города беспокоят вопросы повышения качества коммунального обслуживания, состояния дорог, очистки улиц, благоустройства населенных пунктов, духовно – нравственного и патриотического воспитания молодежи.
С апреля 2016 года было направлено в различные инстанции 20 депутатских запросов. Из них исполнено 12 и  8 запросов – стоят на контроле. Каждый месяц  ведется мониторинг депутатских запросов.
В рамках информационной работы за отчетный период в газете опубликовано более 25 материалов: статьи, решения сессий, депутатские запросы.
На основании статьи 21 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в городском маслихате создана депутатская фракция  партии «Нур Отан», в которую входят 12 депутатов. 
Я  являюсь членом Бюро Политсовета городского филиала партии «Нур Отан».
Если говорить о дальнейших перспективах работы городского маслихата, то в наших планах:
1. Расширение практики взаимодействия с общественными организациями и различными неправительственными организациями города. Это делается для более широкого привлечения к анализу, выроботке предложений по обсуждаемым  маслихатом вопросам представителей институтов гражданского общества, экспертов, общественности. Первые шаги в этом направлении нами уже сделаны – достаточно вспомнить роль и участие городского представительного органа в формировании и организации работы Общественного совета города Сарани.
2. Кроме того, Саранский городской маслихат планирует увеличить обьем информации о работе Саранского городского маслихата в средствах массовой информации.
3. Для усиления контроля за своевременным и качественным рассмотрением депутатских запросов и обращений, планируется  создать на нашем официальном сайте специальную рубрику «Депутатский запрос и его исполнение».
Уверен, депутаты городского маслихата в полной мере представляют себе всю степень ответственности  перед избирателями. А значит, городской представительный орган будет и впредь совершенствовать и улучшать свою деятельность, укреплять взаимодействие с исполнительными органами, городскими учреждениями, общественными организациями, с партией «Нур Отан», а также плодотворно трудиться на благо населения города Сарани и поселка Актас.
Аппарат маслихата обеспечивает связь с аппаратом акима, областным маслихатом, другими маслихатами области и всеми службами города, выполняет свои обязанности в соответствии с инструкциями, регламентом работы маслихата, на основании Законов Республики Казахстан «О местном государственном управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О государственной службе».
В заключении хочу отметить, необходимо  постоянно совершенствовать работу  депутатского корпуса,   укреплять связь с населением, регулярно проводить встречи с избирателями, оперативно и эффективно решать социальные проблемы.
Сөзімнің соңында айтарым, жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың алдында үш тұғырлы міндет тұр. Олар: инновациялық даму, халықтың тұрмыс - деңгейін жақсарту, еліміздегі қоғамдық – саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету. Яғни, біздің алдымызда тұрған міндет те, жауапкершілік те, талап та зор. Осы міндеттерді жүзеге асыруда барлығымыздың бірлескен ортақ іс- қимылымыз қажет.
Назарларыңызға рахмет!

Секретарь маслихата                                      Р. Бекбанов
 


Дата редактирования: 16 Октября 2018
Официальные сайты ГУ города СараниРассылка

Подписка на рассылку новостей, нормативно-правовых актов и решений Саранского городского Маслихата

Поиск по сайтуЕжедневные

 
 
   
   
 
2017 © Информационный портал Маслихата города Сарани
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна
Поддержка сайта: Интернет-компания Creatida
Crealog.kz HotLog